Asama 1990/1991

Men
DateEventWinnerSecondThird 
Men
 Date EventWinner
   500m    Toshiyuki Kuroiwa    Yasunori Miyabe    Sean Ireland  
   500m    Toshiyuki Kuroiwa    Yasunori Miyabe    Dan Jansen  
   1000m    Igor Zhelezovski    Toshiyuki Kuroiwa    David Besteman  
   1000m    Igor Zhelezovski    Yasunori Miyabe    Toshiyuki Kuroiwa  
Women
DateEventWinnerSecondThird 
Women
 Date EventWinner
   500m    Seiko Hashimoto    Kyoko Shimazaki    Bonnie Blair  
   500m    Kyoko Shimazaki    Seiko Hashimoto    Bonnie Blair  
   1000m    Seiko Hashimoto    Monique Garbrecht    Bonnie Blair  
   1000m    Seiko Hashimoto    Bonnie Blair    Monique Garbrecht