Harbin 2003/2004

Men
DateEventWinnerSecondThird 
Men
 Date EventWinner
   500m    Mike Ireland    Yu Fengtong    Jeremy Wotherspoon  
   500m    Mike Ireland    Jeremy Wotherspoon, Yu Fengtong      
   500m B    Liu Fangyi    An Weijiang    Jiao Yunlong  
   500m B    Zhang Zhongqi    Ryuhei Shimizu    Liu Fangyi  
   1000m    Gerard van Velde    Beorn Nijenhuis    Erben Wennemars  
   1000m    Erben Wennemars    Gerard van Velde    Kip Carpenter  
   1000m B    Simon Kuipers    Yu Fengtong    Takaharu Nakajima  
   1000m B    Takaharu Nakajima    Zhang Zhongqi    Mika Poutala  
Women
DateEventWinnerSecondThird 
Women
 Date EventWinner
   500m    Wang Manli    Ren Hui    Marianne Timmer  
   500m    Marianne Timmer    Wang Manli    Ren Hui  
   1000m    Marianne Timmer    Monique Garbrecht-Enfeldt    Wang Manli  
   1000m    Marianne Timmer    Wang Manli    Monique Garbrecht-Enfeldt