Harbin 2003/2004

Men
DateEventWinnerSecondThird 
Men
 Date EventWinner
   500m    Mike Ireland    Yu Fengtong    Jeremy Wotherspoon  
   500m    Mike Ireland    Jeremy Wotherspoon, Yu Fengtong      
   500m B    Zhang Zhongqi    Ryuhei Shimizu    Liu Fangyi  
   500m B    Liu Fangyi    An Weijiang    Jiao Yunlong  
   1000m    Gerard van Velde    Beorn Nijenhuis    Erben Wennemars  
   1000m    Erben Wennemars    Gerard van Velde    Kip Carpenter  
   1000m B    Simon Kuipers    Yu Fengtong    Takaharu Nakajima  
   1000m B    Takaharu Nakajima    Zhang Zhongqi    Mika Poutala  
Ladies
DateEventWinnerSecondThird 
Ladies
 Date EventWinner
   500m    Marianne Timmer    Wang Manli    Ren Hui  
   500m    Wang Manli    Ren Hui    Marianne Timmer  
   1000m    Marianne Timmer    Wang Manli    Monique Garbrecht-Enfeldt  
   1000m    Marianne Timmer    Monique Garbrecht-Enfeldt    Wang Manli