Men - 1000m

19 Mar 1994, Final Ranking

Ranking
RankPrevRankedCountryPoints 
Ranking
  RankPrevRankedCountryPoints 
    1   Dan Jansen  
    2   Sergey Klevchenya  
    3   Igor Zhelezovski