Men - 500m

14 Mar 1993, Final Ranking

Ranking
RankPrevRankedCountryPoints 
Ranking
  RankPrevRankedCountryPoints 
    1   Dan Jansen  
    2   Sergey Klevchenya  
    3   Igor Zhelezovski