Men - 1000m

13 Mar 1993, Final Ranking

Ranking
RankPrevRankedCountryPoints 
Ranking
  RankPrevRankedCountryPoints 
    1   Igor Zhelezovski  
    2   Dan Jansen  
    3   Sergey Klevchenya