China

Biographies
Gender Athlete Birthdate  
Biographies
    Gender Athlete Birthdate  
    M AN Kai 20 Nov 1995  
    W CAI Shenyi 22 Jan 2004  
    M CHEN Dequan 30 Aug 1995  
    M CHEN Guang 03 Feb 1995  
    W FAN Kexin 19 Sep 1993  
    W GONG Li 09 Jul 2000  
    M GONG Qiuwen 13 Jun 1993  
    W GUO Yihan 09 Mar 1995  
    M HAN Tianyu 03 Jun 1996  
    W HAN Yutong 16 Sep 1994  
    W JI Xue 10 Jul 1994  
    M JIA Haidong 07 Nov 1997  
    W JIA Huiling 07 Jan 2000  
    W KONG Xue 26 Aug 1991  
    W LI Hongshuang 02 Aug 1992  
    W LI Jianrou 15 Aug 1986  
    W LI Jinyu 30 Jan 2001  
    M LI Kongchao 07 Sep 2002  
    M LI Kun 04 Aug 2004  
    M LI Wenlong 04 Feb 2001  
    W LI Xuan 21 Oct 2000  
    M LIANG Wenhao 06 Jul 1992  
    W LIN Meng 07 Jul 1993  
    M LIN Xiaojun 29 May 1996  
    W LIN Yue 24 Aug 1994  
    M LIU Guanyi 26 Jan 2000  
    W LIU Qiuhong 26 Nov 1988  
    M LIU Shaoang 13 Mar 1998  
    M LIU Shaolin 20 Nov 1995  
    M LIU Songbo 01 Apr 1993  
    M MA Wei 05 Sep 1998  
    M MA Xingguang 24 Jan 1993  
    W QU Chunyu 20 Jul 1996  
    M REN Haobo 31 Mar 1996  
    M REN Ziwei 03 Jun 1997  
    M SHAO Shuai 21 Aug 1995  
    M SHI Jingnan 07 Apr 1994  
    M SONG Haochen 06 Jul 1993  
    M SONG Jiahua 01 Nov 2001  
    M SUN Long 28 Aug 2000  
    W TAO Jiaying 15 Apr 1993  
    W WANG Meng 10 Apr 1985  
    M WANG Pengyu 10 Aug 2000  
    M WANG Qizhi 16 Apr 2004  
    M WANG Xingchun 27 Aug 1990  
    W WANG Xinran 03 Aug 2001  
    W WANG Xue 14 Jun 1993  
    W WANG Ye 29 Aug 2005  
    M WU Dajing 24 Jul 1994  
    W XIAO Han 07 Sep 1994  
    W XU Aili 28 Jul 1996  
    M XU Fu 02 Nov 1995  
    M XU Hongzhi 26 Sep 1996  
    W XU Moyuan 27 Aug 1993  
    M YANG Fei 09 Jan 1992  
    W YANG Yang 03 Oct 1994  
    W YIN Qi 15 Oct 1992  
    M YU Jiyang 05 Jul 1991  
    M YU Songnan 30 Aug 2000  
    M YU Yongjun 24 Aug 1988  
    W ZANG Yize 08 Sep 1999  
    W ZHANG Chutong 17 Feb 2003  
    M ZHANG Tianyi 25 Aug 2004  
    W ZHANG Yuting 04 Aug 1999  
    W ZHAO Nannan 18 Mar 1990  
    M ZHONG Yuchen 01 Jun 1998  
    W ZHOU Yang 09 Jun 1991